Punjabi Grammar "Introduction of Gender marks in Punjabi Language", "ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ" for Kids and Students.

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਲਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ  ਦੀ ਜਾਣ -ਪਛਾਣ

Introduction of Gender marks in Punjabi Language


ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 


ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।


1. ਪੁਲਿੰਗ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :-ਜਿਵੇਂ :- ਮੁੰਡਾ, ਘੋੜਾ, ਦਰਜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ।


2. ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ - ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ :- ਘੋੜੀ, ਰਾਣੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਆਦਿ ।
Post a Comment

0 Comments